KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, tj. adresu e-mail, numeru telefonu, jest Scythe Studio sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce przy ul. Gen. Ottokara Brzozy-Brzeziny 13, 05-220 Zielonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855688, REGON: 386827230, NIP: 1251708814 (dalej: Scythe Studio).
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
  4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, odbywa się w oparciu prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Przetwarzanie Państwa danych osobowych: numer telefonu, odbywa się na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
  5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, a po upływie czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi, przez okres przedawnienia roszczeń w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora, podmiotom współpracującym z administratorem lub organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podwykonawców lub podmiotów współpracujących z siedzibą w państwach trzecich w rozumieniu RODO. Dane będą przekazywane do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostaną udostępnione po wysłaniu wiadomości na adres
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).