INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest Scythe Studio sp. z o.o z siedzibą w Zielonce przy ul. Gen. Ottokara Brzozy-Brzeziny 13, 05-220 Zielonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855688, REGON: 386827230, NIP: 1251708814 (dalej: Scythe Studio).

II. Scythe Studio przetwarza Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Państwa dane zostały pozyskane od podmiotu, w którym Państwo jesteście zatrudnieni w związku ze współpracą między ww. podmiotem a Scythe Studio. W związku z tym Państwa dane zostały pozyskane w sposób inny niż od Państwa, tj. inny niż od osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

III. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. realizacji zawartej umowy między Scythe Studio a podmiotem, w którym Państwo jesteście zatrudnieni, w szczególności w celach kontaktowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora);
  2. uzyskania informacji lub referencji dotyczących współpracy z Scythe Studio (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora);
  3. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora).

IV. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

  1. świadczącym usługi dla Scythe Studio (w tym hostingowe, telekomunikacyjne, prawne);
  2. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

V. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Scythe Studio a podmiotem, w którym Państwo jesteście zatrudnieni, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.

VI. Mają Państwo prawo do żądania od Scythe Studio dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

VII. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

VIII. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i pytań w sprawach ochrony Państwa danych w pierwszej kolejności do: [email protected]